logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Świętochłowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
   minus Zasięg terytorialny
minus Majątek, którym instytucja dysponuje
plus Przeprowadzone kontrole/stan przyjmowanych spraw
plus Ochrona danych osobowych
 AKTUALNOŚCI
plus Informacje o przetargach
minus Projekty unijne/programy/dodatkowe środki z Funduszu Pracy
minus Ogłoszenia PUP
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
 STATYSTYKI LOKALNE
minus Dane statystyczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zakres Kompetencji

Spis dokumentów:
1. Zasięg terytorialny

Problematyka z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu unormowana jest przede wszystkim Ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Do zadań samorządu powiatowego należy w szczególności:

 

1)  udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu       pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;

2)  podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego      negatywnych skutków;

3)  pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu      przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

4)  inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym      w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z      izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi;

5)  inicjowanie i finansowanie:

     a)    prac interwencyjnych,

     b)    robót publicznych,

     c)    zatrudnienia absolwentów,

     d)    programów specjalnych,

     e)    szkoleń;

5a)  refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych       pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania       zawodowego;

6)  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia      i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków      Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

7)  inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy;

8)  opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i       przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy       oraz powiatowej rady zatrudnienia;

9)   inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie       problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych       przepisach, zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy;

 

Uwaga z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej:

 

10)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia       społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie świadczeń dla       bezrobotnych oraz współdziałanie w tym obszarze z pozostałymi organami       zatrudnienia;

11)  wypłacanie świadczeń na podstawie decyzji;

12)  realizowanie zadań w zakresie prawa swobodnego przepływu pracowników        między państwami Unii Europejskiej

Ilość odwiedzin: 9879
Nazwa dokumentu: Zakres Kompetencji
Podmiot udostępniający: PUP Świętochłowice
Osoba, która wytworzyła informację: J. Mierzwa
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-05 08:53:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner