logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Świętochłowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Majątek, którym instytucja dysponuje
plus Przeprowadzone kontrole/stan przyjmowanych spraw
plus Ochrona danych osobowych
 AKTUALNOŚCI
plus Informacje o przetargach
minus Projekty unijne/programy/dodatkowe środki z Funduszu Pracy
minus Ogłoszenia PUP
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
 STATYSTYKI LOKALNE
minus Dane statystyczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy realizuje obecnie projekty:
1. Projekt "Stawiamy na jakość IV"
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
 
Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.12.2014.
 
Projekt ma za zadanie przede wszystkim na dostosowanie PUP w Świętochłowicach do obowiązujących standardów zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez Publiczne Służby Zatrudnienia usług rynku pracy poprzez kontynuację zatrudnienia 2 doradców zawodowych.
Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania standardów usług rynku pracy i upowszechnienia poradnictwa zawodowego, podwyższenia dostępności i efektywności usług świadczonych przez doradców zawodowych oraz w związku z tym do podwyższenia jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach na rzecz osób bezrobotnych.

2. Projekt „Kierunek – praca”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 
 
Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.05.2014.
 
Celem głównym projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez 120 uczestników/uczestniczek projektu pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie Świętochłowic do 05.2014.
Przewidziane formy wsparcia: zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz staż. Dla wszystkich zaplanowano warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenie dotyczące nabywania kompetencji zawodowych.

3.Projekt „Dojrzały profesjonalizm”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 
Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.03.2014.
 
Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowego doświadczenia zawodowego 50 osób po 50 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach do końca 03.2014.
Oferowane w ramach projektu formy wsparcia to: szkolenie miękkie „Pozytywne myślenie szansą na sukces zawodowy” dla wszystkich uczestników projektu, szkolenia zawodowe, zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz udział w stażach.
 

4. Projekt „Innowacyjne wsparcie dla ciebie”
Priorytet I: "Zatrudnienie i integracja społeczna"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Termin realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2014
 
Lider:
CTC Polska sp. z o.o.
Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
Bit schulungscenter Nfg.GmbH & Co KG
 
Cel główny:
wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy.
Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.
Testowanie produktu odbędzie się na terenie powiatów M. Zabrze, M. Świętochłowice i strzeleckiego.
Odbiorcy projektu to 150 osób długotrwale bezrobotnych (po 50 osób z każdego powiatu), w tym 50% osób dziedziczących bezrobocie (przynajmniej 1 rodzic jest także osobą długotrwale bezrobotną). Równolegle z odbiorcami projektu monitoringowi poddana zostanie druga grupa 150 osób o identycznej strukturze jak grupa odbiorców, która będzie stanowić punkt odniesienia do oceny skuteczności działań wśród grupy odbiorców.
 
Cele szczegółowe:
  • stworzenie nowych mechanizmów skutecznie motywujących długotrwale bezrobotnych do aktywności zawodowej,
  • wypracowanie skutecznych mechanizmów przepływu informacji pomiędzy OPS i PUP w zakresie form wsparcia udzielanym wspólnym klientom obu instytucji co spowoduje poprawę integralności działań jednostek działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przy współudziale przedstawicieli jednostek niepublicznych,
  • adaptacja w warunkach polskich rozwiązań austriackich dotyczących aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,
  • wzmocnienie postaw pro aktywnych w wychodzeniu z bezrobocia wśród osób długotrwale bezrobotnych.
Produkt finalny: systemowy model współpracy PUP i OPS wspierający skuteczność aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Składa się z 2 podstawowych narzędzi:
  • baza danych wspólnych klientów,
  • algorytmu degresywnego wsparcia finansowego osób aktywizowanych zawodowo, którego celem jest zrównoważenie świadczeń utraconych w momencie podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne i stopniowe ich zmniejszanie do momentu uzyskania niezależności finansowej (przez okres 1 roku).
Zostanie stworzony i wdrożony system informatycznego przepływu informacji dotyczący zastosowanych form wsparcia przez PUP i OPS wobec długotrwale bezrobotnych (przy jego pomocy pracownicy PUP i OPS będą mogli lepiej dobrać wsparcie dla poszczególnych osób; posłuży on również w projekcie do wyliczenia kwoty wsparcia wyrównawczego dla konkretnego odbiorcy).
Sukces tego modelu będzie stanowił mocną przesłankę do podjęcia inicjatywy w zakresie zmian dotychczasowych przepisów prawa.

 
 
 
 
 
Zapraszamy
również na naszą stronę internetową
gdzie w zakładce Projekty znaleźć można więcej informacji o realizowanych/bądź zrealizowanych 
projektach.
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 36584
Nazwa dokumentu: Projekty unijne/programy/dodatkowe środki z Funduszu Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Garbas
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Garbas
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-07-21 09:03:41
Data udostępnienia informacji: 2005-07-21 09:03:41
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 08:41:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner