Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wykaz przeprowadzonych kontroli
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach
  w 2023 roku

L.p.Nazwa jednostki kontrolującejData kontroliPrzedmiot/zakres kontroliOkres objęty kontrolą
1.Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach11.07.2023 r.
- 17.07.2023 r.
Kontrola świadczenia usług pośrednictwa pracy w zakresie realizacji ofert pracy w 2022 roku01.01.2022 r.
- 31.12.2022 r.
2.Archiwum Państwowe w Katowicach07.11.2023 r.Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalnąbieżący

 

Wykaz przeprowadzonych kontroli
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach
  w 2022 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot/ zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

04.05.2022 r.
- 10.05.2022 r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

01.01.2021 r.
- 31.12.2021 r.

Wykaz przeprowadzonych kontroli
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach
  w 2021 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot/ zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

1. 

Urząd Miejski w Świętochłowicach

17.05.2021 r.

Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych za 2020 rok

2020 r.

2. 

Urząd Miejski w Świętochłowicach

14.06.2021 -30.09.2021 r.

Audyt w zakresie realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

2020 r.

3.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

18.10.2021 -21.10.2021 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości postępowania administracyjnego związanego z dodatkiem aktywizacyjnym

01.09.2020- 31.08.2021 r.

Wykaz przeprowadzonych kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świętochłowicach w 2020 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot/ zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

11-14.08.2020 r.

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości i celowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP

01.01.2017 -31.12.2019 r.

2.

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

08,10.09.2020 r.

Kontrola w zakresie środków ochronnych SARS-CoV-2

2020 r.

Wykaz przeprowadzonych kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świętochłowicach w 2019 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot/ zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

  1.  

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

1-5.04.2019 r.

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego

01.01.2018 -31.12.2018 r.

  1.  

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

11,17,28.06.2019 r.

Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracowników

01.01.2018 -07.06.2019 r.

Wykaz przeprowadzonych kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świętochłowicach 
w 2018 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data kontroli

Przedmiot / zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

1.

Wojewódzki Urząd Pracy

28.03.2018-29.03.2018 oraz 05.04.2018- 06.04.2018

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu „Znajdź swoje miejsce” zgodnie z zawartą umową i aneksem. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu

14.04.2017-06.04.2018

2.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

07.06.2018-08.07.2018

Sprawdzanie stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązujących aktów wykonawczych.

Rok 2018

3.

Archiwum Państwowe w Katowicach

20.08.2018

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie  postepowania z dokumentacją przechowywaną w archiwum zakładowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach.

Bieżący

4.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

18.10.2018-23.10.2018

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie przyznawane osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Rok 2017

Wykaz przeprowadzonych kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świetochłowicach
w 2017 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

 Data kontroli

Przedmiot / zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

 1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział  Kontroli Płatników Składek w Chorzowie

27 04.2017-26.05.2017

Przeprowadzenie kontroli w zakresie obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Rok 2016

2.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

29.06.2017-
04.07.2017

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu Pracy na organizację prac interwencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

 

Rok 2016

Wykaz przeprowadzonych kontroli w powiatowym Urzędzie Pracy
w świetochłowicach
w 2016 roku

Lp

Nazwa jednostki kontrolującej

 Data kontroli

Przedmiot / zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

 1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

20-22.04.2016

Kontrola prawidłowości orzeczeń administracyjnych w sprawach dotyczących utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, wydawanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także kontrola przestrzegania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

01.08.2015-31.01.2016

2.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

13- 16.09.2016

Zbadanie przestrzegania postępowania przy procedurach kierowania osób uprawnionych do odbycia stażu oraz przyznawania bonów stażowych zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

2015

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

05-14.10.2016

 

Kontrola projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach

2016

4.

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

 

24.11.2016 – 05.12.2016

 

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy

Bieżący

5.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

25-30.11.2016

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez kierownika jednostki

2015

Wykaz przeprowadzonych kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świętochłowicach
w 2015 roku

Lp

Nazwa jednostki kontrolującej

 Data kontroli

Przedmiot / zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

 1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

18-19.02.2015

Przeprowadzenie końcowej kontroli w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Stawiamy na jakość IV” realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie POKL.

01.01.2013-17.02.2015

2.

Urząd Miejski w Świętochłowicach

07- 20.04.2015

Audyt zewnętrzny w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014roku.

Rok 2014

3.

Archiwum Państwowe w Katowicach

17.04.2015

Kontrola funkcjonowania archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

Bieżący

4.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

10-16.12.2015

 

Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków z Funduszu Pracy na organizację szkoleń oraz przyznawania bonów szkoleniowych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.)oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Lata 2013-2014

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1185
Podmiot udostępniający: Świętochłowice PUP
Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole/stan przyjmowanych spraw
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020 14:17:47
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020 14:18:05
Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2024 11:27:29
Rejestr zmian