Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                            Świętochłowice, 19.06.2020 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Józwowska zamieszkała w Świętochłowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę, predyspozycje oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Otrzymała największą ilość punktów z testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Marek Tendera


                                                                                    Świętochłowice, dnia 29.05.2020 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
 
1. Wymagania niezbędne:  

 1. obywatelstwo polskie lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. wykształcenie wyższe (co najmniej 1 rok stażu pracy) lub średnie (co najmniej 3 lata stażu pracy);
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy
 2. znajomość programu Płatnik
 3. znajomość zasad funkcjonowania archiwum
 4. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
 5. umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
 6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 8. odporność na stres

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. realizacja zamówień materiałów biurowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
 2. realizacja zamówień środków technicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
 3. obsługa zadań związanych z ZUS (program Płatnik)
 4. administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów (program e-dok)
 5. prowadzenie inwentaryzacji (program STOCK)
 6. prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi
 7. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum

4. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego     

5. Warunki zatrudnienia
Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia, proponowane wynagrodzenie 2600 zł brutto + wysługa lat zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
 5. lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 8. inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie, w skrzynce podawczej lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do dnia 09.06.2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)."

8. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.swietochlowice.sisco.info/?id=326 oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3.

9. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Marek Tendera


Świętochłowice, 30.01.2018 r.


Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

Informacja o wynikach naboru


Specjalisty do spraw rozwoju zawodowego - stażysty w Referacie do spraw Rozwoju Zasobów Ludzkich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko
została wybrana Pani Małgorzata Dziadak zamieszkała w Świętochłowicach.

Uzasadnienie wyboru:
Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę, predyspozycje oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Otrzymała największą ilość punktów z testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak


                                                                                   Świętochłowice, dnia 08.01.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1

Treść ogłoszenia

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak


Świętochłowice, dnia 03.04.2017 r.

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3
 
Referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
  
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Joanna Sroka zamieszkała w Bytomiu.
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak

Świętochłowice, dnia 15.03.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1

1. Wymagania niezbędne:  

 1. obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
 2. umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
 3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 5. odporność na stres;
 6. znajomość programu Płatnik w tym korygowanie dokumentacji zgłoszeniowej;
 7. umiejętność obsługi programu EDOK (elektroniczny obieg dokumentów);
 8. znajomość programu Syriusz, generowanie dokumentów ubezpieczeniowych, znajomość modułu formalna obsługa beneficjenta.
 9. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 11. staż pracy minimum rok w administracji samorządowej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a. Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie wprowadzania korespondencji przychodzącej

b. dokonywanie rejestracji pism oraz przygotowywania wykazów umożliwiających przekazywanie dokumentów według właściwości na poszczególne stanowiska.

c. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDOK w zakresie aktualizowania zmian w Rzeczowym Wykazie Akt, nadawanie uprawnień pracownikom.

d. Obsługa programu Płatnik osób bezrobotnych oraz pracowników w zakresie:

- tworzenia oraz obsługi kartoteki ubezpieczonego,
- tworzenia oraz obsługi dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego,
- aktualizacji statusu ubezpieczonego w kartotece,
- tworzenia korygujących dokumentów zgłoszeniowych,
- przekazywania do ZUS zestawów dokumentów,
- korygowania błędów wykazywanych przez ZUS.

e. Administrowanie majątkiem Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:

- udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
- bieżące aktualizowanie danych w aplikacji STOCK,
- nanoszenie numerów inwentarzowych na przedmioty stanowiące wyposażenie PUP,
- prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia PUP.

f. Dokonywanie zakupów i zabezpieczanie pracowników w materiały biurowe, druki, środki czystości zgodnie z zasadami ekonomicznego wydatkowania środków publicznych.

g. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum w PUP w zakresie:

- przyjmowania akt osób bezrobotnych i innych dokumentów z komórek organizacyjnych,
- sprawdzania zgodności przyjmowanych dokumentów ze spisem zdawczo-odbiorczym,
- prowadzenia ewidencji zgromadzonych dokumentów w archiwum i wypożyczanych z archiwum,
- przygotowywania i niszczenia dokumentów po okresie ich przechowywania.

h. Obsługa sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy

4. Warunki pracy na stanowisku:

a. wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji,
b. praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego,
c. podróże służbowe.

5. Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 7. inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie – pok. Nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do dnia  27.03.2017r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).”

8. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy
ul. Plebiscytowej 3.

9. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 295
Podmiot udostępniający: Świętochłowice PUP
Nazwa dokumentu: Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020 14:35:39
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020 14:35:46
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020 14:43:43
Rejestr zmian