logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Świętochłowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
plus Przeprowadzone kontrole/stan przyjmowanych spraw
plus Ochrona danych osobowych
 AKTUALNOŚCI
plus Informacje o przetargach
minus Projekty unijne/programy/dodatkowe środki z Funduszu Pracy
minus Ogłoszenia PUP
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
 STATYSTYKI
minus Dane statystyczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > Ogłoszenia PUP

                                                                                             Świętochłowice, 19.06.2020 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Józwowska zamieszkała w Świętochłowicach.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę, predyspozycje oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Otrzymała największą ilość punktów z testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Marek Tendera


                                                                                                            Świętochłowice, dnia 29.05.2020 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
 
1.    Wymagania niezbędne:  

 1. obywatelstwo polskie lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. wykształcenie wyższe (co najmniej 1 rok stażu pracy) lub średnie (co najmniej 3 lata stażu pracy);
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

2.    Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy
 2. znajomość programu Płatnik
 3. znajomość zasad funkcjonowania archiwum
 4. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
 5. umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
 6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 8. odporność na stres

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. realizacja zamówień materiałów biurowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
 2. realizacja zamówień środków technicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
 3. obsługa zadań związanych z ZUS (program Płatnik)
 4. administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów (program e-dok)
 5. prowadzenie inwentaryzacji (program STOCK)
 6. prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi
 7. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum

4.    Warunki pracy na stanowisku:
a)   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego     

5.    Warunki zatrudnienia
Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia, proponowane wynagrodzenie 2600 zł brutto + wysługa lat zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

6.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
 5. lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 8. inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie, w skrzynce podawczej lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do dnia 09.06.2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)."
 

8.    Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.swietochlowice.sisco.info/?id=326 oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3.

9.    Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Marek Tendera


Świętochłowice, 30.01.2018r.


Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

Informacja o wynikach naboru


Specjalisty do spraw rozwoju zawodowego - stażysty w Referacie do spraw Rozwoju Zasobów Ludzkich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko
została wybrana Pani Małgorzata Dziadak zamieszkała w Świętochłowicach.

Uzasadnienie wyboru:
Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę, predyspozycje oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Otrzymała największą ilość punktów z testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak


                                                                                                            Świętochłowice, dnia 08.01.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1

Treść ogłoszenia

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak


 

Świętochłowice, dnia 03.04.2017 r.

 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3
 
Referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
  
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Joanna Sroka zamieszkała w Bytomiu.
  
  
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak

 

Świętochłowice, dnia 15.03.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1

1. Wymagania niezbędne:  

 1. obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
 2. umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
 3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 5. odporność na stres;
 6. znajomość programu Płatnik w tym korygowanie dokumentacji zgłoszeniowej;
 7. umiejętność obsługi programu EDOK (elektroniczny obieg dokumentów);
 8. znajomość programu Syriusz, generowanie dokumentów ubezpieczeniowych, znajomość modułu formalna obsługa beneficjenta.
 9. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 11. staż pracy minimum rok w administracji samorządowej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a. Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie wprowadzania korespondencji przychodzącej

b. dokonywanie rejestracji pism oraz przygotowywania wykazów umożliwiających przekazywanie dokumentów według właściwości na poszczególne stanowiska.

c. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDOK w zakresie aktualizowania zmian w Rzeczowym Wykazie Akt, nadawanie uprawnień pracownikom.

d. Obsługa programu Płatnik osób bezrobotnych oraz pracowników w zakresie:

- tworzenia oraz obsługi kartoteki ubezpieczonego,
- tworzenia oraz obsługi dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego,
- aktualizacji statusu ubezpieczonego w kartotece,
- tworzenia korygujących dokumentów zgłoszeniowych,
- przekazywania do ZUS zestawów dokumentów,
- korygowania błędów wykazywanych przez ZUS.

e. Administrowanie majątkiem Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:

- udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
- bieżące aktualizowanie danych w aplikacji STOCK,
- nanoszenie numerów inwentarzowych na przedmioty stanowiące wyposażenie PUP,
- prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia PUP.

f. Dokonywanie zakupów i zabezpieczanie pracowników w materiały biurowe, druki, środki czystości zgodnie z zasadami ekonomicznego wydatkowania środków publicznych.

g. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum w PUP w zakresie:

- przyjmowania akt osób bezrobotnych i innych dokumentów z komórek organizacyjnych,
- sprawdzania zgodności przyjmowanych dokumentów ze spisem zdawczo-odbiorczym,
- prowadzenia ewidencji zgromadzonych dokumentów w archiwum i wypożyczanych z archiwum,
- przygotowywania i niszczenia dokumentów po okresie ich przechowywania.

h. Obsługa sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy

4. Warunki pracy na stanowisku:

a. wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji,
b. praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego,
c. podróże służbowe.

5. Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 7. inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie – pok. Nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do dnia  27.03.2017r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).”

8. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

        Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy
ul. Plebiscytowej 3.

9. Informacje dodatkowe:

        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak


Świętochłowice, dnia 28.05.2014 r.

 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3
 
Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
  
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Agnieszka Weber zamieszkała w Świętochłowicach.
  
  
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak  

Świętochłowice, dnia 23.04.2014r.

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
 
1.    Wymagania niezbędne:  

a)    obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
b)    wykształcenie wyższe lub  średnie (w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 1 rok stażu pracy);
c)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e)    nieposzlakowana opinia;
f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
b)    umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
c)    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
d)    umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
e)    odporność na stres,
f)    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wymaganych na stanowisku,
g)    znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
a)    organizowanie planu szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie przeprowadzonych analiz rynku pracy;
b)    współpraca z instytucjami rynku pracy;
c)    upowszechnienie informacji o szkoleniach;
d)    organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
e)    realizacja umów dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
f)    realizacja  umów dotyczących przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
g)    udział w pracach komisji przetargowej w zakresie organizacji szkoleń.

4.    Warunki pracy na stanowisku:
a)   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu;
b)   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego;
d)   podróże służbowe.
      

5.    Warunki zatrudnienia
Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

6.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
a)    życiorys (CV);
b)    list motywacyjny;
c)    kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
d)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f)    kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g)    inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach w sekretariacie – pok. nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach lub pocztą  elektroniczną na adres kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich w terminie do dnia 05.05.2014r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ).”
 
8.    Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:
Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3.

    
9.    Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak
 


 Świętochłowice, dnia 23.04.2014r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO :

Specjalisty ds. rozwoju zawodowego  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich w wyniku której nie doszło do zatrudnienia kandydata.
W efekcie ogłoszonego naboru, w terminie określonym na składanie dokumentów tj. do dnia 18.04.2014r. złożona została tylko jedna oferta nie spełniająca wymagań formalnych.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak
 


Świętochłowice, dnia 08.04.2014r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty ds. rozwoju zawodowego  w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
 
1.    Wymagania niezbędne:  

a)    obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
b)    wykształcenie wyższe w tym rok pracy  w zakresie realizacji szkoleń;
c)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e)    nieposzlakowana opinia;
f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
b)    umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
c)    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
d)    umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
e)    odporność na stres,
f)    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wymaganych na stanowisku,
g)    znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a)    organizowanie planu szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie przeprowadzonych analiz rynku pracy;
b)    współpraca z instytucjami rynku pracy;
c)    upowszechnienie informacji o szkoleniach;
d)    organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
e)    realizacja umów dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
f)    realizacja  umów dotyczących przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
g)    udział w pracach komisji przetargowej w zakresie organizacji szkoleń.

4.    Warunki pracy na stanowisku:
a)   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu;
b)   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego;
d)   podróże służbowe.

5.    Warunki zatrudnienia
Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

6.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
a)    życiorys (CV);
b)    list motywacyjny;
c)    kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
d)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f)    kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g)    inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach w sekretariacie – pok. nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach lub pocztą  elektroniczną na adres kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
Specjalisty ds. rozwoju zawodowego w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich w terminie do dnia  18.04.2014r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ).”
 
8.    Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3.
    
9.    Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak  


 

Świętochłowice, dnia 06.11.2013 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3
 
Inspektor w Referacie Funduszy Zewnętrznych
  
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Dominika Czerniak zamieszkała w Katowicach.
  
  
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak  

 


Świętochłowice, dnia 14.10.2013r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta lub inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: ¼ (proponowane wynagrodzenie - ¼ minimalnego obowiązującego wynagrodzenia)

1.       Wymagania niezbędne:  

a)       obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

b)       wykształcenie wyższe;
c)       bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
d)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f)        nieposzlakowana opinia;
g)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w wymiarze ¼ etatu.

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność;
b)       umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
c)       wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
d)       umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
e)       odporność na stres;
f)        doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (np. Leonardo, Erasmus, EQUAL);
g)       znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wymaganych na stanowisku;
h)       co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a)       Koordynacja projektu partnerskiego Leonardo da Vinci

- współpraca z liderem i partnerami projektu;
- organizacja wizyt zagranicznych oraz wizyty krajowej realizowanych w ramach projektu;
- aktywny udział w organizowanych w ramach projektu wizytach zagranicznych oraz krajowych;
- przygotowanie/tłumaczenie dokumentacji projektu;
- promocja, monitoring, ewaluacja i upowszechnienie projektu.

4.       Warunki pracy na stanowisku:

a)       kontakt z liderem i partnerami projektu;
b)       podróże służbowe;
c)   wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji;
d)   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.

5.       Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę  z  wyłonionym w naborze  kandydatem zostanie zawarta na czas określony do 31.07.2015 z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

 

6.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:   

a)       życiorys (CV);
b)       list motywacyjny;
c)       kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
d)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f)        kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g)       inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie – pok. nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta lub inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych w terminie do dnia  24.10.2013r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ).”

8.       Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3.

9.       Informacje dodatkowe:

Stanowisko dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.


Świętochłowice, dnia 24.09.2013 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3
 
Referenta w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
  
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Kornelia Dziony zamieszkała w Świętochłowicach.
  
  
 
Mirela Duda 
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach 

Świętochłowice, dnia 29.08.2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1

 

 1. Wymagania niezbędne:  

 

 1. obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
 2. umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
 3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 5. odporność na stres,
 6. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wymaganych na stanowisku,
 7. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Organizowanie prac interwencyjnych w tym:

- selektywny wybór pracodawców, u których organizowane będą prace interwencyjne,

- przyjmowanie wniosków i badanie wiarygodności pracodawców,

- przygotowywanie umów w sprawie organizowania i finansowania prac  interwencyjnych,

- przyjęcie, analiza i realizacja wniosków o jednorazową refundację z tytułu utrzymania zatrudnienia dłużej niż 6 miesięcy.

 1. Przygotowanie   dokumentacji do  finansowego rozliczenia I oceny prac interwencyjnych
 2. Organizowanie robót publicznych przy udziale samorządu lokalnego;
 3. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych;
 4. Organizowanie staży w tym:

- przyjmowanie  i ocena wniosków o organizację staży,

- przygotowywanie umów w sprawie organizacji staży,

- przeprowadzanie kontroli realizacji staży u pracodawców,

- ocena efektywności zatrudnienia po odbytych stażach,

- przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki.

 1. Organizowanie prac społecznie użytecznych;
 2. Refundacja kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi, dofinansowanie stypendiów za naukę,
 3. Realizacja zadań założonych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu,

b)   wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji,

c)   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego,

d)   podróże służbowe.

    

 1. Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   

 

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 3. inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie – pok. Nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Rozwoju Zasobów Ludzkich w terminie do dnia  09.09.2013r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ).”

 

 1. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3.

  

 1. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.


 

 

 
Świętochłowice, dnia 06.09.2012 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
 
Informatyk
w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
został wybrany Pan Beniamin Buchczyk zamieszkały w Świętochłowicach.
  
  
 
Mirela Duda 
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach 

 

 Świętochłowice, dnia 06.08.2012r.


Powiatowy Urząd Pracy
W Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3/7


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 


Informatyka/starszego informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
 
1. Wymagania niezbędne:  

 a) obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
b) wykształcenie min. średnie;
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) doświadczenie w zarządzaniu systemami UNIX/Linux, Novell, Windows;
f) podstawowa znajomość języka SQL, języka skryptowego bash, PHP, HTML;
g) umiejętność pisania skryptów w celu automatyzacji pracy;
h) dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych (firewall, systemy detekcji intruzów i prewencji włamań, uwierzytelnianie użytkowników, etc.);
i) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych;
j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.
k) minimalny staż pracy 4 lata.


2. Wymagania dodatkowe:
 
a)  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
b) umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
c) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
d) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
e) odporność na stres,
f) co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
a) pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach;
b) zarządzanie systemami Novell Netware 6.x, Linux, Windows Server 2003/2008 (Active Directory), SQL Server 2005/2008;
c) instalacja, konfiguracja oraz administracja systemami Windows XP/Vista/7 na stacjach roboczych;
d) konfigurowanie urządzeń aktywnych (firewall, switch);
e) konfigurowanie i administrowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi;
f) administrowanie siecią komputerową i systemami informatycznymi;
g) administrowanie stroną internetową Urzędu Pracy oraz Biuletynem Informacji Publicznej;
h) planowanie oraz koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
i) zarządzanie systemami operacyjnymi i bazami danych, zabezpieczanie prawidłowej eklploatacji sprzętów, systemów operacyjnych i baz danych;
j) dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk komputerowych;
k) współpraca w zakresie przygotowywania przepisów wewnętrznych dotyczących zasad obsługi, nadawania uprawnień i odpowiedzialności, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów systemu informatycznego;
l) współpraca w zakresie przygotowywania specyfikacji przetargowych dotyczących informatyzacji Urzędu;
m) Help Desk dla użytkowników.
 
4. Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.
 
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
 
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g) inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie – pok. Nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres 
kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka dziale Organizacyjno-Administracyjnym” w terminie do dnia  16.08.2012r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ).”
 
7. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:
 
Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
    
8. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak
  

 

 


 

 Świętochłowice, dnia 06.08.2012r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO :

Informatyka/starszego informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko Informatyka/starszego informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w wyniku której nie doszło do zatrudnienia kandydata.
W efekcie ogłoszonego naboru, w terminie określonym na składanie dokumentów tj. do dnia 03.08.2012r. złożona została tylko jedna oferta nie spełniająca wymagań formalnych.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak
  

 


 Świętochłowice, dnia 23.07.2012r.


Powiatowy Urząd Pracy
W Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3/7


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 


Informatyka/starszego informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
 
1. Wymagania niezbędne:  

 a) obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe;
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) doświadczenie w zarządzaniu systemami UNIX/Linux, Novell, Windows;
f) podstawowa znajomość języka SQL, języka skryptowego bash, PHP, HTML;
g) umiejętność pisania skryptów w celu automatyzacji pracy;
h) dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych (firewall, systemy detekcji intruzów i prewencji włamań, uwierzytelnianie użytkowników, etc.);
i) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych;
j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin.
k) minimalny staż pracy 4 lata.


2. Wymagania dodatkowe:
 
a)  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
b) umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
c) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
d) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
e) odporność na stres,
f) co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
a) pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach;
b) zarządzanie systemami Novell Netware 6.x, Linux, Windows Server 2003/2008 (Active Directory), SQL Server 2005/2008;
c) instalacja, konfiguracja oraz administracja systemami Windows XP/Vista/7 na stacjach roboczych;
d) konfigurowanie urządzeń aktywnych (firewall, switch);
e) konfigurowanie i administrowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi;
f) administrowanie siecią komputerową i systemami informatycznymi;
g) administrowanie stroną internetową Urzędu Pracy oraz Biuletynem Informacji Publicznej;
h) planowanie oraz koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
i) zarządzanie systemami operacyjnymi i bazami danych, zabezpieczanie prawidłowej eklploatacji sprzętów, systemów operacyjnych i baz danych;
j) dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk komputerowych;
k) współpraca w zakresie przygotowywania przepisów wewnętrznych dotyczących zasad obsługi, nadawania uprawnień i odpowiedzialności, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów systemu informatycznego;
l) współpraca w zakresie przygotowywania specyfikacji przetargowych dotyczących informatyzacji Urzędu;
m) Help Desk dla użytkowników.
 
4. Warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.
 
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
 
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g) inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie – pok. Nr 8  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres
kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka dziale Organizacyjno-Administracyjnym” w terminie do dnia  03.08.2012r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ).”
 
7. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:
 
Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
   
8. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak
  

 

 

 
 
 
 
 
Świętochłowice, dnia 20.06.2011 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
Doradca zawodowy stażysta
w Referacie Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Informacji Zawodowej
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Magdalena Banyś zamieszkała w Świętochłowicach.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 
W/w spełniła wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze, a z przeprowadzonych testów i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów.
 
Hanna Przewoźniak 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
 

 

 


 

 

 

 

Świętochłowice, dnia 01.06.2011r. 


Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3/7


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 


 Doradcy zawodowego-stażysty, doradcy zawodowego, doradcy zawodowego I st.,  doradcy zawodowego II st.
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony (na czas realizacji projektu tj. do 31.12.2011r.)
Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Wymagania niezbędne: 
a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych w odniesieniu do posiadania obywatelstwa polskiego;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe; psychologia, pedagogika lub socjologia
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych;
e) umiejętność obsługi komputera;
f) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wymaganych na stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe:
a) uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;
b) doświadczenie zawodowe w poradnictwie zawodowym;
c) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
d) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
e) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
f) odporność na stres.
 
3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy utworzonym w ramach projektu
 „Stawiamy na jakość II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 – wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionie):
a) prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy;
b) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia;
c) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
e) ocena jakości prowadzonych usług doradczych;
f) prowadzenie spotkań informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych;
g) udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
h) udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kopia świadectw ukończonych szkół i dyplomu ukończonych studiów;
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g) inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko doradcy zawodowego” w Referacie Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Informacji Zawodowej w terminie do dnia  13.06.2011r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ).”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak


 

 

       
       Świętochłowice, 02.05.2011r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA PSYCHOLOGA
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na psychologa, który przeprowadzi warsztaty motywacyjne w ramach projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wybrano Panią Małgorzatę Jonczy-Adamską zamieszkałą w Gliwicach.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Małgorzata Jonczy-Adamska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym oraz dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
 
Informacje dodatkowe: Warsztaty motywacyjne dla Uczestniczek projektu „Równi w biznesie” będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
                   Hanna Przewoźniak
                           Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Świętochłowice, dnia 15.04.2011 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

 
OGŁASZA  KONKURS
NA PSYCHOLOGA
 
w ramach projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
w ramach umowy zlecenia
 
1. Wymagania:
a)      wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,
b)      znajomość tematyki równości szans kobiet i mężczyzn,
c)      posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów,
d)     samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność,
e)      wysoka kultura osobista.
 
2. Zakres wykonywanych zadań:
Poprowadzenie warsztatów motywacyjnych (5 godzin zegarowych) dla 4 Uczestniczek projektu „Równi w biznesie” zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Warsztaty mają na celu wyeliminowanie u kobiet barier psychologicznych wzbudzających strach przed pracą na własny rachunek. Warsztaty przeprowadzone będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Na zakończenie każda z Uczestniczek otrzyma zaświadczenie.
 
3. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      kopia dyplomu ukończonych studiów,
c)      wykaz przeprowadzonych szkoleń, warsztatów,
d)     inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e)      oferta cenowa.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy konkursu na psychologa  w terminie do dnia  27.04.2011r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info), stronie internetowej projektu „Równi w biznesie”(www.rowniwbiznesie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
4. Dodatkowe informacje:
Z osobą wyłonioną w drodze konkursu podpisana zostanie umowa cywilnoprawna.
Warsztaty motywacyjne dla Uczestniczek projektu „Równi w biznesie” będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
                      Hanna Przewoźniak
                            Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

       
 
     Świętochłowice, 23.03.2011r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA DORADCĘ BIZNESOWEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na doradcę biznesowego projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wybrano Panią Joannę Chat zamieszkałą w Sosnowcu.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Joanna Chat spełniła wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym
oraz dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
 
Informacje dodatkowe: Usługi doradcze będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
 
 
                                                                                                              Hanna Przewoźniak
                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                               Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                              w Świętochłowicach

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 
Świętochłowice, dnia 04.03.2011 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

 
OGŁASZA  KONKURS
NA DORADCĘ BIZNESOWEGO
projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
w ramach umowy cywilnoprawnej
 
1. Wymagania:
a)      wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawo, ekonomia, marketing i zarządzanie),
b)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
d)     znajomość przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
e)      posiadanie uprawnień do wykonywania usług w zakresie doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności oraz przedsiębiorców,
f)       posiadanie doświadczenia w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w tym w tematach objętych zakresem przedmiotowych usług doradczych (w szczególności w ramach projektu z Działania 6.2 PO KL), udokumentowanego wykazem przeprowadzonych usług doradczych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane (np. referencje),
g)      samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność,
h)      wysoka kultura osobista.
 
2. Zakres wykonywanych zadań:
Świadczenie usług doradczych mających na celu przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pomoc w opracowaniu biznes planu, wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla osób (uczestników projektu), które planują rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Równi w biznesie”.
 
Świadczenie usług doradczych w niżej wymienionych tematach:
a)      doradztwo w zakresie opracowywania biznes planu w tym m. in. w zakresie opracowywania prognoz finansowych,
b)      doradztwo w zakresie planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą, w tym m.in. aspekty związane z zakładaniem działalności gospodarczej, opracowania koncepcji własnej firmy, perspektyw rozwoju firmy, myślenia strategicznego i systemowego, minimalizowania ryzyka w biznesie,
c)      doradztwo w zakresie aspektów administracyjno- prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie: zawierania umów handlowych, uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zatrudniania personelu,
d)     doradztwo w zakresie aspektów podatkowych, finansowych i księgowości prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: wyboru formy opodatkowania, przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami,
e)      doradztwo w zakresie aspektów marketingowych i koncepcji zarządzania w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m.in.: tworzenia strategii marketingowej przedsięwzięcia, kreowania wizerunku, promocja firmy, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rozwój działalności gospodarczej.
 
Ponadto doradca biznesowy w ramach swoich obowiązków odpowiedzialny będzie za:
a)      przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla nowych uczestników projektu,
b)      przeprowadzenie indywidualnego spotkania z 8 uczestnikami projektu mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i doradczych,
c)      opracowanie programu zawierającego między innymi: zakres tematyczny szkoleń i doradztwa, liczbę godzin przypadających na poszczególne tematy, z podziałem na szkolenia i doradztwo indywidualne i grupowe, daty i miejsce realizacji poszczególnych usług, łączną liczbę godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego przysługującego uczestnikowi projektu, podział na wsparcie podstawowe i specjalistyczne,
d)     dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
e)      opracowania planu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie minimum pierwszych 6 miesięcy,
f)       opracowanie planu wykorzystania środków finansowych,
g)      stworzenie opinii o każdym uczestniku projektu po zakończeniu wsparcia doradczo-szkoleniowego,
h)      wręczanie uczestnikom projektu ankiet badających poziom ich zadowolenia z udziału w projekcie oraz ankiet badających poziom osiągniętych rezultatów projektu,
i)       wystawienie raportu opisującego zdobytą wiedzę każdego uczestnika projektu oraz wystawienie raportu po zakończeniu współpracy z uczestnikami opisującego znajomość zagadnień przedsiębiorczości oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe.
 
Usługi doradcze będą świadczone na rzecz 8 osób, które zakwalifikują się do projektu w okresie od marca 2011r. do grudnia 2011r. (według zapotrzebowania uczestników projektu).
 
Z osobą wyłonioną w drodze konkursu podpisana zostanie umowa cywilnoprawna na świadczenie usługi doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu.
 
3. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kopia dyplomu ukończonych studiów,
d)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f)       kopie świadectw pracy,
g)      wykaz przeprowadzonych usług doradczych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane (np. referencje),
h)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy konkursu na doradcę biznesowego  w terminie do dnia  18.03.2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco.info/) oraz stronie internetowej projektu „Równi w biznesie” (www.rowniwbiznesie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list   motywacyjny, CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
4. Dodatkowe informacje:
Usługi doradcze będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
 
                                       Hanna Przewoźniak
                                          Dyrektor
                               Powiatowego Urzędu Pracy
                                       w Świętochłowicach
 

________________________________________________________________________________________________

 

 

       

 
 
 
W związku ze zgłoszeniem się na konkurs na członka Komisji Oceny Wniosków zbyt małej liczby osób spełniających wymagania formalne Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wydłuża termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 04.06.2010r.

                                                                                                                 

                                                                                                    Świętochłowice, dnia 01.06.2010r.
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

 

OGŁASZA  KONKURS
NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW


projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
w ramach umowy cywilnoprawnej

1. Wymagania:
a) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse, księgowość, marketing, zarządzanie, prawo),
b) posiadanie min. 2 letniego doświadczenie w prowadzeniu/zarządzaniu firmą/doradztwie dla firm, z podkreśleniem praktycznej znajomości co najmniej jednej z wymienionych dziedzin:  finansów, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa.


2. Zakres wykonywanych zadań:
Członkowie komisji odpowiedzialni będą za ocenę formalną i merytoryczno-techniczną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ponadto do ich obowiązków będzie należało sporządzenie i przedłożenie listy podmiotów wybranych do dofinansowania. Zadania związane z oceną ww. wniosków realizowane będą w oparciu o zawartą umowę zlecenia.

 

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) zawierający min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu/zarządzaniu firmą/doradztwie dla firm, z podkreśleniem praktycznej znajomości co najmniej jednej z wymienionych dziedzin:  finansów, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa.     
b) list motywacyjny,
c) kopia dyplomu ukończonych studiów,
d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy konkursu na członka Komisji Oceny Wniosków  w terminie do dnia  04.06.2010r. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne zostaną telefonicznie poinformowane o wynikach konkursu.


4. Dodatkowe informacje:
Przewiduje się dwa posiedzenia KOW (ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – pod koniec czerwca 2010 i ocena wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – wrzesień 2010) jednak w przypadku odwołań wnioskodawców od decyzji KOW liczba posiedzeń może się zwiększyć.
Wynagrodzenie dla członków KOW finansowane jest w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 604 695 092.

 
   Hanna Przewoźniak
             Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
      w Świętochłowicach

 

 


 

 

 

 

 

Świętochłowice, 06.05.2010r.


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA PSYCHOLOGA

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7


Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na psychologa, który przeprowadzi warsztaty motywacyjne w ramach projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wybrano Panią Małgorzatę Jonczy-Adamską zamieszkałą w Gliwicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Małgorzata Jonczy-Adamska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym oraz dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
 
Informacje dodatkowe: Warsztaty motywacyjne dla Uczestniczek projektu „Równi w biznesie” będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.


      Hanna Przewoźniak 

              Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

    w Świętochłowicach

                                                                                                                 

 


Świętochłowice, dnia 29.04.2010 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
Informatyk
w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
został wybrany Pan Leszek Grzegorek zamieszkały w Katowicach.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 
W/w spełnił wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze, a z przeprowadzonych testów i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał największą liczbę punktów.
 
 
 
 
Hanna Przewoźniak 
 Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach

 

 

                                                                                                                                                              

Świętochłowice, dnia 21.04.2010r.


Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

 

OGŁASZA  KONKURS
NA PSYCHOLOGA


w ramach projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
w ramach umowy cywilnoprawnej


1. Wymagania:
a) wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,
b) znajomość tematyki równości szans kobiet i mężczyzn,
c) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów,
d) samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność,
e) wysoka kultura osobista.


2. Zakres wykonywanych zadań:
Poprowadzenie warsztatów motywacyjnych (5 godzin zegarowych) dla Uczestniczek projektu „Równi w biznesie” zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Warsztaty mają na celu wyeliminowanie u kobiet barier psychologicznych wzbudzających strach przed pracą na własny rachunek. Warsztaty przeprowadzone będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Na zakończenie każda z Uczestniczek otrzyma zaświadczenie.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopia dyplomu ukończonych studiów,
c) wykaz przeprowadzonych szkoleń, warsztatów,
d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy konkursu na psychologa  w terminie do dnia  30.04.2010r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
http://pup.swietochlowice.sisco/info), stronie internetowej projektu „Równi w biznesie”(www.rowniwbiznesie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


4. Dodatkowe informacje:
Z osobą wyłonioną w drodze konkursu podpisana zostanie umowa cywilnoprawna.
Warsztaty motywacyjne dla Uczestniczek projektu „Równi w biznesie” będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

 
                                                                                                                  Hanna Przewoźniak
                                                                                                                        Dyrektor 
                                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                                 w  Świętochłowicach
 

 


 

Świętochłowice, dnia 19.04.2010r.

 

 
Powiatowy Urząd Pracy
W Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3/7

 

 

Przyjmie do pracy księgowego w ramach umowy na zastępstwo

w wymiarze pełnego etatu

(okres zatrudnienia  ok. 6 m-cy)

 

1.Wymagania niezbędne:

- wykształcenie min. średnie ekonomiczne

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera

- znajomość ustawy o rachunkowości

- znajomość ustawy o finansach publicznych

- doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej

 

2.Wymagania dodatkowe:

 - doświadczenie zawodowe  min. 2 lata pracy  na stanowisku

 - samodzielność, odpowiedzialność 

 - wysoka kultura osobista

     

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie Kont Wydatków i Dochodów  w układzie klasyfikacji budżetowej

b) przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych

c) przygotowywanie przelewów bankowych środków budżetowych, środków FP i środków EFS

d) księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych

e) uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych

f) ewidencja dowodów księgowych

 

4.Wymagane dokumenty i oświadczenie:

a)    życiorys i list motywacyjny;

b)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c)     kopie świadectw pracy;

d)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

e)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

        z pełni praw publicznych;               

f)     inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

g)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 8)Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowice do dnia 28.04.2010r. z dopiskiem „stanowisko księgowego”.

 

 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak

 

 

 


 

Świętochłowice, dnia 08.04.2010r.

Informujemy, że w dniu 16.04.2010r. o godz. 730 w pomieszczeniach Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę kandydatów na stanowisko informatyka w dziale Organizacyjno-Administracyjnym. Po sprawdzeniu testów przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 

 
Świętochłowice, dnia 19.03.2010r.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
W Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
Ul. Plebiscytowa 3/7
 
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 
Informatyk w dziale Organizacyjno-Administracyjnym
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1/1
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony i/lub na czas nieokreślony
 
 
1. Wymagania niezbędne:  
 
a) obywatelstwo polskie, lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii
        Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
        prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
        przy jednoczesnej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach 
o służbie cywilnej;
b) wykształcenie wyższe kierunkowe;
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych;
e) co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
f) doświadczenie w zarządzaniu systemami UNIX/Linux, Novell, Windows;
g) podstawowa znajomość języka SQL, znajomość języka skryptowego bash, PHP, HTML,
h) umiejętność pisania skryptów w celu automatyzacji pracy;
i) dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych (firewall, systemy detekcji
        intruzów i prewencji włamań, uwierzytelnianie użytkowników, etc.);
j) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych;
k) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym
         wymiarze godzin;
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
a) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
b) umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia;
c) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
d) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
e) odporność na stres.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 
a) pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach;
b) zarządzanie systemami Novell Netware 6.x, Linuks (Debian, Slackware) , Windows 2003/2008 serwer
        (Acitve Directory), SQL Server 2005/2008,;
c) instalacja, konfiguracja oraz administracja systemami Windows XP/Vista/7 na stacjach roboczych;
d) konfigurowanie urządzeń aktywnych (firewall, switch);
e) konfigurowanie i administrowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi;
f) administrowanie siecią komputerową i systemami informatycznymi;
g) administrowanie stroną internetową Urzędu Pracy;
h) administracja Biuletynem Informacji Publicznej;
i) planowanie oraz koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
j) zarządzanie systemami operacyjnymi i bazami danych, zabezpieczanie prawidłowej eksploatacji sprzętów,
systemów operacyjnych i baz danych;
k) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z eksploatacją systemu;
l) dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk komputerowych;
m) współpraca w zakresie przygotowywania, przepisów wewnętrznych dotyczących zasad obsługi,
        odpowiedzialności i uprawnień celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych
        elementów systemu informatycznego;
n) współpraca w zakresie przygotowywania specyfikacji do przetargów dotyczących informatyzacji Urzędu;
o) ponadto docelowo pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
p) Help Desk dla użytkowników.
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
 
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kopia świadectw ukończonych szkół lub dyplomu ukończonych studiów;
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
g) inne dokumenty poświadczające o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Dziale  Organizacyjno-Administracyjnym” 
w terminie do dnia  02.04.2010r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej),
powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ).”
 
Konkurs może składać się z trzech etapów:
I etap selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap test z zakresu wiedzy informatycznej,
III etap rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty 
i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego
etapu konkursu.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach
Hanna Przewoźniak
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Świętochłowice, 02.03.2010r.
 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA DORADCĘ BIZNESOWEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na doradcę biznesowego projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wybrano Panią Joannę Chat zamieszkałą w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Chat spełniła wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym
oraz dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
 
Informacje dodatkowe: Usługi doradcze będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
 
           Hanna Przewoźniak
 
                  Dyrektor
    Powiatowego Urzędu Pracy
        w Świętochłowicach
 
 

 

 


  

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ogłasza nabór Uczestników projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Celem projektu jest wsparcie kobiet i mężczyzn zamieszkałych w Świętochłowicach zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 
Projekt  skierowany jest  do  25 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
 
W pierwszym etapie realizacji projektu wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradczo-szkoleniowym. Następnie spośród 25 Uczestników projektu 20 osób otrzyma środki na rozpoczęcie działalności (do 40 tyś. na osobę) i objęte zostanie specjalistycznym doradztwem i szkoleniami. Dla 15 Uczestników projektu, którzy w trakcie udziału w projekcie założą działalność gospodarczą, przewidziano podstawowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków.
 
Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy Panie, zwłaszcza te powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Zapewniamy specjalne wsparcie dla Uczestniczek projektu w postaci warsztatów motywacyjnych z psychologiem, mających na celu wyeliminowanie barier hamujących postawy przedsiębiorcze wśród kobiet. W ramach projektu zapewniamy także refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas uczestnictwa w pierwszym etapie doradczo-szkoleniowym.
 
Warunkiem zgłoszenia  udziału  w  projekcie  jest   wypełnienie  i  osobiste  złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach ul. Plebiscytowa 3/7, pok. 35 I p., w terminie od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r., w godz. 7-15 poniższych dokumentów:
-formularz rekrutacyjny,
-kserokopia dowodu osobistego lub innego równoważnego dokumentu,
-oświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu,
-oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia z beneficjentem (projektodawcą) lub wykonawcą w ramach projektu,
-kopie dokumentów poświadczających ukończone szkoły, uzyskane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
Wzory dokumentów należy pobrać ze strony internetowej projektu www.rowniwbiznesie.pl lub z Biura projektu mieszczącego się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, pok.8.
 
Szczegółowe informacje o sposobie i trybie rekrutacji zamieszczone zostały na stronie internetowej projektu www.rowniwbiznesie.pl oraz uzyskać można pod numerem telefonu: 32 3462-702.
 
Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2011
Wartość projektu: 1 317 290 zł

 
 

 

 
Świętochłowice, dnia 29.01.2010r.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

 
OGŁASZA  KONKURS
NA DORADCĘ BIZNESOWEGO
 
projektu „Równi w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
w ramach umowy cywilnoprawnej
 
1. Wymagania:
a)      wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawo, ekonomia, marketing i zarządzanie),
b)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
d)      znajomość przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
e)      posiadanie uprawnień do wykonywania usług w zakresie doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności oraz przedsiębiorców,
f)        posiadanie doświadczenia w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w tym w tematach objętych zakresem przedmiotowych usług doradczych (w szczególności w ramach projektu z Działania 6.2 PO KL), udokumentowanego wykazem przeprowadzonych usług doradczych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane (np. referencje),
g)      samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność,
h)      wysoka kultura osobista.
 
2. Zakres wykonywanych zadań:
Świadczenie usług doradczych mających na celu przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pomoc w opracowaniu biznes planu, wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla osób (uczestników projektu), które planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Miasta Świętochłowice oraz osób, które otrzymają w ramach projektu „Równi w biznesie” wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości.
 
Świadczenie usług doradczych w niżej wymienionych tematach:
a)      doradztwo w zakresie opracowywania biznes planu w tym m. in. w zakresie opracowywania prognoz finansowych,
b)      doradztwo w zakresie planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą, w tym m.in. aspekty związane z zakładaniem działalności gospodarczej, opracowania koncepcji własnej firmy, perspektyw rozwoju firmy, myślenia strategicznego i systemowego, minimalizowania ryzyka w biznesie,
c)      doradztwo w zakresie aspektów administracyjno- prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie: zawierania umów handlowych, uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zatrudniania personelu,
d)      doradztwo w zakresie aspektów podatkowych, finansowych i księgowości prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: wyboru formy opodatkowania, przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami,
e)      doradztwo w zakresie aspektów marketingowych i koncepcji zarządzania w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m.in.: tworzenia strategii marketingowej przedsięwzięcia, kreowania wizerunku, promocja firmy, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rozwój działalności gospodarczej.
 
Ponadto doradca biznesowy w ramach swoich obowiązków odpowiedzialny będzie za:
a)      poprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dla uczestników projektu,
b)      przeprowadzenie indywidualnego spotkania z każdym uczestnikiem projektu mającego na celu zdiagnozowanie pomocy jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom, opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika, w ramach którego otrzyma pomoc szkoleniową i doradczą pozwalającą na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
c)      stworzenie opinii o każdym uczestniku projektu po zakończeniu wsparcia doradczo-szkoleniowego,
d)      wręczanie uczestnikom projektu ankiet badających poziom ich zadowolenia z udziału w projekcie oraz ankiet badających poziom osiągniętych rezultatów projektu,
e)      wystawienie raportu opisującego zdobytą wiedzę każdego uczestnika projektu oraz wystawienie raportu po zakończeniu współpracy z uczestnikami opisującego znajomość zagadnień przedsiębiorczości oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe.
 
Usługi doradcze będą świadczone na rzecz 25 osób, które zakwalifikują się do projektu w okresie od marca 2010r. do sierpnia 2011r. (według zapotrzebowania uczestników projektu).
 
Z osobą wyłonioną w drodze konkursu podpisana zostanie umowa cywilnoprawna na świadczenie usługi doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu.
 
3. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kopia dyplomu ukończonych studiów,
d)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f)        kopie świadectw pracy,
g)      wykaz przeprowadzonych usług doradczych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane (np. referencje),
h)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy konkursu na doradcę biznesowego  w terminie do dnia  15.02.2010 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
http://pup.swietochlowice.sisco/info), stronie internetowej projektu „Równi w biznesie”(www.rowniwbiznesie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, list   motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
4.Dodatkowe informacje:
Usługi doradcze będą przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu „Równi w biznesie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
     Hanna Przewoźniak
 
           Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
    w Świętochłowicach
                                                                                                                                 
                                                                                                                   

 

 

Świętochłowice, dnia 28.04.2009 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
Referent
w Dziale Ewidencji i Świadczeń
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Karolina Gołąbek zamieszkała w Świętochłowicach.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 
Pani Karolina Gołąbek spełniła wymagania formalne podane w ogłoszeniu           o naborze, a z przeprowadzonych testów i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów.
 
 
 
 
Hanna Przewoźniak
 
p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach

 

Świętochłowice, dnia 26.03.2009 r.

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7


OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent
w Dziale Ewidencji i Świadczeń
liczba etatów: 1
wymiar etatu: 1/1
zatrudnienie na umowę o pracę  na czas określony i/ lub na czas nieokreślony

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie
lub
w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej  znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
b. wykształcenie średnie
c.  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych
e. umiejętność obsługi komputera ( Pakiet Office )
f.  znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,              

g. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:


a. doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia (znajomość SI PULS)
c. samodzielność, odpowiedzialność
d.  wysoka kultura osobista

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

b. obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy,

c. ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

d. przygotowywanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,

e. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu działań Powiatowego Urzędu Pracy, podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV)
b) list motywacyjny
c) kopia świadectw ukończonych szkół lub dyplomu ukończonych studiów
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych
f) kopie świadectw pracy
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Dziale  Ewidencji i Świadczeń  w terminie do dnia  06.04.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
Wymagane      dokumenty    aplikacyjne   list   motywacyjny,     szczegółowe     CV
( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)    oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ).
 

                                                                    p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy
                Hanna Przewoźniak

 

 

 
Świętochłowice, dnia 26.03.2009r.
 
 
OGŁOSZENIE
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach informuje, iż z przyczyn proceduralnych unieważniony zostaje nabór na stanowisko referenta w Dziale Ewidencji i Świadczeń, ogłoszony w dniu 13.03.2009r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

Podpisał 

          p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

       Hanna Przewoźniak


 

Świętochłowice, dnia 13.03.2009 r.

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7

OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent
w Dziale Ewidencji i Świadczeń
liczba etatów: 1
wymiar etatu: 1/1
zatrudnienie na umowę o pracę  na czas określony i/ lub na czas nieokreślony

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie
lub
w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnej  znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
b. wykształcenie średnie
c.  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych
e. umiejętność obsługi komputera ( Pakiet Office )
f.  znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,              

g. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

h. doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia.

 

2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość SI PULS
c. samodzielność, odpowiedzialność
d.  wysoka kultura osobista

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

b. obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy,

c. ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

d. przygotowywanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,

e. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu działań Powiatowego Urzędu Pracy, podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV)
b) list motywacyjny
c) kopia świadectw ukończonych szkół lub dyplomu ukończonych studiów
d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych
f) kopie świadectw pracy
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy lub pocztą  elektroniczną na adres: kasw@praca.gov.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Dziale  Ewidencji i Świadczeń  w terminie do dnia  23.03.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco/info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej 3/7.
Wymagane      dokumenty    aplikacyjne   list   motywacyjny,     szczegółowe     CV
( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)    oraz   ustawą   z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ).
 

                                                                    p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy
                Hanna Przewoźniak

 

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym
 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 


                                                                                                                                                                                                    Świętochłowice, dnia 29.10.2008r.

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
referenta
w Dziale Finansowo-Księgowym
liczba etatów: 1/2
wymiar etatu: 1/2

zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z  możliwością późniejszego zatrudnienia

na czas nieokreślony
 
 

1.     Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie średnie,

-         niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         dobra znajomość obsługi komputera,

-         znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-         znajomość ustawy o rachunkowości,

-         znajomość ustawy o finansach publicznych.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

-         doświadczenie zawodowe,

-         samodzielność, odpowiedzialność,

-         wysoka kultura osobista.

    

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa kasowa budżetu, Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

-      rozliczanie delegacji służbowych,

-      przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat za operacje płatne gotówką,

-      podejmowanie gotówki z banku,
-      przechowywanie gotówki,

-      gromadzenie dowodów kasowych i sporządzanie raportów kasowych,

-      wypłaty zasiłków,

-      uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi zasiłków niepodjętych i nienależnych,

-      sporządzanie zestawień niepodjętych zasiłków,
-      zakładanie kont socjalnych dla osób bezrobotnych .
 
 

4.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie świadectw pracy,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-         inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

            Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 8) Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowice do dnia 12.11.2008r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Finansowo-Księgowym”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (pup.swietochlowice.sisco.info ) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach,
ul. Plebiscytowa 3/7.

 

                                                                                                          

                   p.o. Dyrektora

                                                                                         Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                       Hanna Przewoźniak

 


  

 


OGŁOSZENIE
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach informuje, iż w wyniku zakończonej w dniu 04.09.2008r. procedury rekrutacyjnej na stanowisko „Referenta w Dziale Finansowo - Księgowym”, zatrudniono Panią Katarzynę Chęcińską ze Świętochłowic.

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Podpisał
 

 

 

          p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

 
       Hanna Przewoźniak

                                            

 


 

 

 

 

 


                                        Świętochłowice, dnia 14.08.2008r.

 

 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
referenta
w Dziale Finansowo-Księgowym
liczba etatów: 1
wymiar etatu: 1/1

zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z  możliwością późniejszego zatrudnienia

na czas nieokreślony
 
 
1.     Wymagania niezbędne:

-    wykształcenie wyższe ekonomiczne

-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

-    umiejętność obsługi komputera

-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-    znajomość ustawy o rachunkowości

-    znajomość ustawy o finansach publicznych

 

2.     Wymagania dodatkowe:

-    doświadczenie zawodowe

-    samodzielność, odpowiedzialność

-    wysoka kultura osobista

    

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-    prowadzenie Kont Wydatków i Dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej

-    przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych

-    przygotowywanie przelewów bankowych środków FP i środków EFS

-    windykacja nienależnie pobranych świadczeń z FP i EFS

-    księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych,

-    uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych wszystkich operacji gospodarczych,

-    ewidencja dowodów księgowych

-    uzgadnianie deklaracji DRA – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób bezrobotnych ze stanowiskiem merytorycznym

 
 

4.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-    życiorys i list motywacyjny
-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
-    kopie świadectw pracy

-    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

-    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych:

-    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

            Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 8) Powiatowego Urzędu Pracy
w Świętochłowicach ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowice do dnia 28.08.2008r. z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta w dziale finansowo-księgowym”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej (pup.swietochlowice.sisco.info ) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach,
ul. Plebiscytowa 3/7.

 

                                                                                                          

                   p.o. Dyrektora

                                                                                           Powiatowego Urzędu Pracy

 

                                                                                                       Hanna Przewoźniak

 


 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach informuje, iż w wyniku zakończonej w dniu 18.07.2008r. procedury rekrutacyjnej na stanowisko „Referenta w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym”, zatrudniono Panią Katarzynę Niedźwiecką
 ze Świętochłowic.

 

 

Podpisał

 

 

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

 

Hanna Przewoźniak

 

 


 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

Imię                                  Nazwisko                              Miejsce zamieszkania

1. Katarzyna                      Niedźwiecka                                          Świętochłowice
2. Marzena                         Siedliska                                               Świętochłowice

 
 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 18.07.2008r. o godz. 730 w pomieszczeniach Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę kandydatów. Po sprawdzeniu testów przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 
 
 
Świętochłowice, dnia 17.07.2008r.
 
 
 
                                                                                                                            
 

   p.o. Dyrektora

                                                                                                                                         Powiatowego Urzędu Pracy
 
               Hanna Przwoźniak

 

 

 

 

 
 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 04.09.2008r. o godz. 730 w pomieszczeniach Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę kandydata. Po sprawdzeniu testów przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 
 
 
Świętochłowice, dnia 02.09.2008r.
 
 
 
                                                                                                                            
 

          p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

 

       Hanna Przewoźniak

        
 

 

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 
Referent w Dziale Finansowo – Księgowym
 
 

Informujemy, że na ww. stanowisko do tutejszego urzędu wpłynęły dwie oferty.
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji, stwierdzono, że względu na brak wymogów formalnych do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

Imię                           Nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

1. Katarzyna                  Chęcińska                                                Świętochłowice

 

 

 

                    Imię                                           Nazwisko                                                    Miejsce zamieszkania

1. Krystyna                                    Pawlyta                                                    Świętochłowice
2. Jolanta                                       Dzikowska                                                Świętochłowice
                3. Barbara                                      Ogrodnik                                                   Świętochłowice
4. Dominika                                    Jakóbczyk                                                 Świętochłowice
 
 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 21.11.2008r. o godz. 800 w pomieszczeniach Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę kandydatów. Po sprawdzeniu testów przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 
 
Świętochłowice, dnia 17.11.2008r.
 
                                                                                                                                                                                           
 

          p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

       Hanna Przewoźniak

 


                                               Świętochłowice, dnia 30.06.2008r.
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
referenta
w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
liczba etatów: 1
wymiar etatu: 1/1
zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny z  możliwością późniejszego zatrudnienia
na czas nieokreślony
 
 
 
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 5. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 7. znajomość programu „Płatnik”.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,
 2. samodzielność, odpowiedzialność,
 3. wysoka kultura osobista.
 
    
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. tworzenie oraz obsługa kartoteki ubezpieczonego,
 2. tworzenie i obsługa dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego,
 3. aktualizacja statusu ubezpieczonego w kartotece,
 4. tworzenie korygujących dokumentów zgłoszeniowych,
 5. przekazywanie do ZUS zestawów dokumentów,
 6. korygowanie błędów wykazywanych przez ZUS,
 7. obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenie:
 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie świadectw pracy,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 8) Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach  ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowice do dnia 14.07.2008r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w dziale Organizacyjno - Administracyjnym”.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej (pup.swietochlowice.sisco.info ) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3/7.
 
                                                                                                          
                   p.o. Dyrektora
                                                                                                                                         Powiatowego Urzędu Pracy
 
               Hanna Przwoźniak
 


OGŁOSZENIE

 

P.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach informuje, iż w wyniku zakończonej w dniu 06.05.2008r. procedury rekrutacyjnej na stanowisko „Doradcy zawodowego - stażysty” w referacie pośrednictwa pracy, zatrudniono Panią Alicję Ciupińską z Bytomia oraz Panią Klaudię Proszkiewicz ze Świętochłowic.

 

 

                                                                                  Podpisał

                                                                            p.o. Dyrektora
                                                                    Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                        Hanna Przewoźniak

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 

P.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach informuje, iż w wyniku zakończonej w dniu 06.05.2008r. procedury rekrutacyjnej na stanowisko „Pośrednika pracy - stażysty” w referacie pośrednictwa pracy, zatrudniono Panią Jolantę Bobowską ze Świętochłowic.

 
                                                                                                           Podpisał         

 

p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy
Hanna Przewoźniak
 
 

 

                   

 LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Pośrednik pracy stażysta w referacie pośrednictwa pracy
 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

 
L.p.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
Krystiana Hajduk
Świętochłowice
2
Marzena Miliczek
Świętochłowice
3
Agnieszka Tyda                                 
Świętochłowice
4

Joanna Barcz                               

Świętochłowice
5

Janina Przybylska                      

Świętochłowice
6
Jolanta Bobowska 
Świętochłowice
7

Aneta Kornas                            

Świętochłowice
8

Oliwia Biela                               

Świętochłowice
9

Karina Szulc                               

Świętochłowice
10

Anna Płóciennik                       

Świętochłowice
11

Ewa Krystyna   Matuszek                        

Świętochłowice
 
 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 06.05.2008r. o godz. 800 w pomieszczeniach Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę kandydatów. Po sprawdzeniu testów przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 
 
 
Świętochłowice, dnia 29.04.2008r.
 

                                                                                                                            

 

          p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

 
       Hanna Przewoźniak
 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 
Doradca zawodowy stażysta w referacie ds rozwoju zawodowego
 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

 
 
L.p.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
Alicja Ciupińska
Bytom
2
Klaudia Proszkiewicz
Świętochłowice
 
 
 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 06.05.2008r. o godz. 800 w pomieszczeniach Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę kandydatów. Po sprawdzeniu testów przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 
 
 

Świętochłowice, dnia 29.04.2008r.

 

                                                                                       

 

          p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

 
       Hanna Przewoźniak
 
  
Świętochłowice, dnia 03.04.2008r.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 
Pośrednika pracy stażysty w referacie pośrednictwa pracy
liczba etatów: 1
wymiar etatu: 1/1
zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny
z  możliwością późniejszego zatrudnienia
na czas określony ( na czas realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2009r.)
 
 
1.      Wymagania niezbędne  
a.    wykształcenie min. średnie
b.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
c.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
d.    umiejętność obsługi komputera
e.    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów               wykonawczych wymaganych na stanowisku
 
2.        Wymagania dodatkowe:
a.    samodzielność, odpowiedzialność
b.    wysoka kultura osobista
 
 
3.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku utworzonym w ramach projektu: „Stawiamy na jakość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 – wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionie).
 
a.    Udzielanie osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a w szczególności:
·      rozpoznawanie oczekiwań osób bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy
·      udostępnianie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat wolnych miejsc pracy
·      pomoc osobom bezrobotnym w doborze ofert pracy;
b.    kierowanie osób bezrobotnych na wolne stanowiska pracy, a w szczególności:
·      realizacja ofert pracy
·      wydawanie skierowań do pracy
·      dobór kandydatów na odpowiednie miejsca pracy
c.    udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników
d.    przygotowywanie korespondencji z partnerami rynku pracy oraz osobami bezrobotnymi
i poszukującymi pracy
e.    współpraca z doradcą zawodowym
f.      informowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa pracy
 
4.        Wymagane dokumenty i oświadczenie:
a.    życiorys i list motywacyjny
b.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
c.    kopie świadectw pracy
d.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
e.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
g.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
           
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowice do dnia 17.04.2008r. do godz. 1500 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pośrednika pracy w referacie pośrednictwa pracy”. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco.info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3/7.
 
 
                                                                                                       p.o. DYREKTORA
                                                                                                                             Powiatowego Urzędu Pracy
 
                                                                                                      Hanna Przewoźniak
 

 
Świętochłowice, dnia 03.04.2008r.
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7
 
 
 
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 
Doradcy zawodowego stażysty
w referacie: ds rozwoju zasobów ludzkich
liczba etatów: 2
wymiar etatu: 1/1
zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny
z  możliwością późniejszego zatrudnienia
na czas określony ( na czas realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2009r.)
 
 
 
 
 
1.    Wymagania niezbędne:
a.    wykształcenie wyższe (w tym licencjat) o kierunku psychologia, pedagogika lub socjologia
b.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
c.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
d.    umiejętność obsługi komputera
e.    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wymaganych na stanowisku
 
 
2.    Wymagania dodatkowe:
a.    uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego
b.    doświadczenie zawodowe w poradnictwie zawodowym
c.    samodzielność, odpowiedzialność
d.    wysoka kultura osobista
 
 
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku utworzonym w ramach projektu:
„Stawiamy na jakość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 – wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionie).
 
a.    udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
b.    udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia;
c.    współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
d.    inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy;
e.    ocena jakości prowadzonych usług doradczych;
f.      prowadzenie spotkań informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych;
g.    udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 
 
4.    Wymagane dokumenty i oświadczenie:
a.    życiorys i list motywacyjny;
b.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
c.    kopie świadectw pracy;
d.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 
e.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
f.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
g.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
          
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowice do dnia 17.04.2008r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradca zawodowy w referacie: ds. rozwoju zasobów ludzkich”. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swietochlowice.sisco.info) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego  Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3/7.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  p.o. DYREKTORA
                                                                                                                          Powiatowego Urzędu Pracy
 
                                                                                                      Hanna Przewoźniak

 

                                                                                                                                       

 

 

Ilość odwiedzin: 191927
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia PUP
Podmiot udostępniający: PUP Świętochłowice
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-08-16 09:02:50
Data udostępnienia informacji: 2005-08-16 09:02:50
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-19 12:22:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner